AVG verklaring voor onze opdrachtgevers

Sneldrukkerij Kopie Plus, gevestigd aan Meidoornlaan 18 2641 CB Pijnacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.kopieplus.eu en www.kopieplus.nl gevestigd op de Meidoornlaan 18 2641 CB Pijnacker 0153697884. Edwin Feenstra is de functionaris gegevensbescherming van Kopie Plus. Hij is te bereiken via info@kopieplus.nl

Kopie Plus verwerkt geen online verkregen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kopieplus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Kopie Plus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: uitvoeren van aan ons verstrekte (drukwerk) opdrachten.
Kopie Plus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kopie Plus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kopieplus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kopie Plus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kopie Plus neemt de bescherming van uw aangeleverde gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons bedrijf of via info@kopieplus.nl.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Een afgeschermd netwerk waarin al onze opdrachten staan opgeslagen.
Verwijdering van uitgevoerde opdrachten na een bepaalde periode.
Informatie die wij zorgvuldig bewaren zijn o.a.:
– Het afhandelen van uw betaling mbt onze nota’s.
– Informatie om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Adres gegevens om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Kopie Plus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Kopie Plus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Vanzelfsprekend hebben wij de laatste beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.